Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Artikelen: De zaken die APRIORI EDE op zijn website aanbiedt, welke zaken door de klant besteld kunnen worden.
 • APRIORI EDE: De onderneming is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Klant: De partij met wie APRIORI EDE een overeenkomst aan gaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar APRIORI EDE partij bij is. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de klant geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van de door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. APRIORI EDE behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van APRIORI EDE worden vrijblijvend uitgebracht en zijn zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Aanbiedingen kunnen niet gewijzigd worden aanvaard.
 2. APRIORI EDE kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daaronder.
 3. Indien de klant een vrijblijvende aanbieding van APRIORI EDE aanvaardt, heeft APRIORI EDE het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien.
 4. De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren artikelen.

Artikel 4. Bestellingen  

 1. De overeenkomst tussen APRIORI EDE en de klant wordt eerst bindend voor partijen door de schriftelijke bevestiging van APRIORI EDE, dan wel zodra APRIORI EDE met instemming van de klant een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. De omvang van de verplichtingen van APRIORI EDE wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd.
 3. APRIORI EDE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of om deze uitsluitend te accepteren met als voorwaarde dat de verzending zal geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. In een dergelijk geval ontvangt de klant hierover een schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling.
 4. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor APRIORI EDE pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 5. Na ontvangst van de bestelling van de klant kan APRIORI EDE zich op de hoogte stellen van de kredietwaardigheid van de klant. Indien dit onderzoek onduidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de klant om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft APRIORI EDE de bevoegdheid de overeenkomst te weigeren of om daar nader overeen te komen condities aan de verbinden.

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. De door APRIORI EDE vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermeldde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen.
 2. Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem op de website (iDeal, creditcard). Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de klant.
  1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van APRIORI EDE onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Levering

 1. Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de klant over op de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.
 2. APRIORI EDE zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de klant en bij de uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen.
 3. De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de klant bij de bestelling kenbaar gemaakt is.
 4. APRIORI EDE zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De klant is in zulks geval gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. APRIORI EDE zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument retourneren.

Artikel 7. Conformiteit en garanties

 1. APRIORI EDE zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde product te laten beantwoorden aan de overeenkomst. APRIORI EDE verklaart dat de producten die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het product zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door APRIORI EDE en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Gegevens met betrekking tot het artikel zoals de afmetingen op de internetsite van APRIORI EDE gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit.
 2. De klant is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen (waaronder wasvoorschriften) van APRIORI EDE en/of de fabrikant op te volgen. APRIORI EDE kan niet in staan voor de deugdelijkheid van producten indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd.
 3. Een klant die beroep doet op conformiteit, zal het betreffende product(en) ter beschikking van APRIORI EDE stellen, zodat APRIORI EDE het beroep van de klant kan beoordelen.
 4. Indien de klant met een beroep op conformiteit van APRIORI EDE verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van APRIORI EDE, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een vergoeding.
 5. APRIORI EDE staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.
 6. Op geleverde producten garandeert APRIORI EDE nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van de geleverde producten aan APRIORI EDE verstrekte garantie. Iedere garantie vervalt indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde producten verricht of laat verrichten, of indien de klant de geleverde producten voor een ander dan normaal doeleind gebruikt.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. Na ontvangst van de bestelling heeft de klant gedurende veertien dagen de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het gaat om:
  • artikelen die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn;
  • artikelen die door toedoen van de klant defect zijn. In geval van een fabrieksfout komen deze artikelen in aanmerking voor reparatie of vervanging;
  • maatwerk en artikelen die op bestelling geleverd worden;
  • ingewisselde vouchers of tegoedbonnen;  
  • artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden. 

U kunt uw retour  bij ons melden via het formulier voor Herroeping . Dit formulier kunt u downloaden en invullen en naar ons mailen naar info@apriori-ede.nl  Indien u het formulier niet wenst te downloaden kunt u dit formulier ook invullen en samen met de te retourneren artikelen naar ons terugsturen, want in het pakket dat door APRIORI EDE naar u verzonden is, is dit formulier tevens bijgesloten.

 1. Tijdens deze periode dient de klant zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 1. De klant die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan APRIORI EDE retourneren, conform de door APRIORI EDE verstrekte redelijke instructies.
 1. De kosten voor retournering van het product aan APRIORI EDE komen voor rekening van de klant.
 1. Na terugzending van de bestelling door de klant, zal APRIORI EDE het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending, aan de klant retourneren. De kosten voor retournering worden niet aan de klant uitgekeerd.

Artikel 9. Annulering

 1. APRIORI EDE behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de klant te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant. Bij annulering door APRIORI EDE zal APRIORI EDE een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering retourneren aan de Klant.
 2. De klant kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Daarnaast behoudt de klant het in artikel 8 omschreven herroepingsrecht.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. APRIORI EDE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. APRIORI EDE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de klant gehouden aan diens verplichtingen jegens APRIORI EDE tot aan dat moment te voldoen. APRIORI EDE is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop APRIORI EDE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor APRIORI EDE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van APRIORI EDE of van derden daaronder begrepen. APRIORI EDE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat APRIORI EDE zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. APRIORI EDE kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van APRIORI EDE, haar personeel of derden die in opdracht van APRIORI EDE voor de klant werkzaamheden verrichten.
 2. Indien APRIORI EDE op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de klant, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van APRIORI EDE. Indien de verzekeraar van APRIORI EDE niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van APRIORI EDE beperkt tot de waarde van het betreffende product.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk en gemotiveerd bij APRIORI EDE ingediend te worden, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de gebreken in de nakoming. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.
 2. In geval van een terechte klacht heeft APRIORI EDE de keuze tussen:
  • aanpassing van het in rekening gebrachte tarief;
  • het kosteloos vervangen van het geleverde product;
  • het terugnemen van het product tegen restitutie van het door de klant betaalde tarief.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen APRIORI EDE en klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen APRIORI EDE en de klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van APRIORI EDE. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Disclaimer.

Deze website gebruikt cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of een aanmelding te kunnen verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

APRIORI EDE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

APRIORI EDE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Het auteursrecht op deze website berust bij APRIORI EDE of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan APRIORI EDE. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door APRIORI EDE.

Door het plaatsen van een bestelling bij APRIORI EDE verklaart de klant op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden en van de privacy policy zoals elders vermeld op deze site.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.